top of page

Historien bag

Hvem, Hvad, Hvor?

Foreningen Liv i Stationen blev dannet i starten af 2018. Vi holder til i Ringe Stationsbygning - som fungerer som et moderne, innovativt, kulturelt klubhus, hvor der er højt til loftet og mange muligheder.

 

Et sted hvor der er plads til  forskelligartede aktiviteter, hvor vilde ideer kan afprøves og nye relationer på tværs af generationer kan etableres.

 

Vi ser Stationen som en vigtig medspiller i forhold til at skabe en spændende og levende by.

 

Vi rykkede ind i Ringe Stationsbygning i marts 2018 og har siden fået gang i fællesspisning, Årstidsfrokoster, Søndagshistorien, kunstudstillinger, Legestue, Yoga, MusikStation, Barselscafe mv.

Vi har i 2019 indviet Galleri 14:07, hvor vi hver måned byder på en ny udstilling. 

 

Vi afprøver hele tiden nye ideer og arrangementer - Alt sammen drevet frem af frivillige kræfter. Hvilket vi er stolte af!

Hvad sker der?

Du kan løbende holde dig orienterede om arrangementer via vores Facebook side. 

SOMMER:

 

Galleri 14:07 Ryslinge Efterskole

Open by Night

Barselscafé

Hovedrengøring

EFTERÅR:

 

Højskoledage

Tilflytterarrangement

Søndagshistorien starter

Musikstation starter

Fællesspisning

Familie brunch

Bevæg dig glad

Årstidsfrokost

Frokostjazz

Barselscafé

Halloween

Krea workshops

VINTER:

 

Julearrangement

Fastelavnsfest

Medlemsudstilling

Fællesspisning

Årstidsfrokost

Barselscafé

Bevæg dig glad

Yoga

Familie brunch

Krea workshops

Herremiddag

Søndagshistorien

Musikstation

FORÅR:

 

Fællesspisning

Frokostjazz

Søndagshistorien slutter marts

Årstidsfrokost

Tilflytterarrangement

Barselscafé

Musikstation slutter april

Galleri 14:07

Bevæg dig glad

Yoga

Krea workshops

Hold Ringe ren

Bestyrelsen:

Karin Lykkegaard, formand

Hans Henrik Pedersen, næstformand

Lars Lykkegård

Pia Smidt

Nee Maria Nielsen

Kasserer: Kim Thygesen

Vedtægter:

17. marts 2018

Vedtægter for 

den almennyttige forening 

”Liv i Stationen”

 

Formål

 1. Den almennyttige forenings overordnede formål er at skabe et kulturelt, kreativt og socialt liv i Ringe Stationsbygning med bæredygtighed for øje til gavn for byens borgere, byens opland, lokale erhvervsdrivende og andre interesserede. 

 2. Foreningen beror som udgangspunkt på frivillig arbejdskraft, og medlemmernes aktive engagement i udvikling, drift og afholdelse af diverse arrangementer. 

 3. Kun medlemmer af foreningen kan efter aftale med bestyrelsen afholde arrangementer i stationsbygningen. 

 4. Foreningen er en nonprofit forening, hvor et eventuelt overskud, efter udgifter til husleje, drift og varebeholdning er betalt, skal gå tilbage til medlemmerne i form af forbedringer af lejemålet, projekter, arrangementer eller lign..

 5. I tilfælde af opløsning af foreningen skal evt. overskud gå til almennyttige formål i Ringe by og omegn. Det forudsættes, at alle skyldige beløb er betalt, og evt. tilskud er tilbagebetalt, hvis sådanne krav foreligger.

 

Hjemsted 

 1. Den almennyttige Forening har hjemme i stationsbygningen i Ringe, Stationsvej 4, 5750 Ringe. 

Medlemskab 

 1. Enhver kan blive medlem af foreningen, såfremt man vil overholde foreningens vedtægter.

 2. Medlemskab løber fra generalforsamling til næste generalforsamling. 

 3. Bestyrelse kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis denne 

1. Modarbejder foreningens formål.

2. Uretmæssigt tilegner sig foreningens midler.

3. Skylder kontingent eller på anden måde ikke overholder sine forpligtigelser overfor foreningen.

Kontingent 

 1. Det årlige kontingent for medlemskab af foreningen er minimum 100 kr., og skal betales senest ved den årlige generalforsamling eller ved indmeldelse. 

 2. Medlemskab følger datoen for den årlige generalforsamling.  

Beslutningsgrundlag 

 1. Den årlige ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed, hvor alle medlemmer har lige stemmeret. 

 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. marts og varsles mindst 4 uger før via foreningens facebookside. 

 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

 1. På generalforsamlingen vil følgende punkter være obligatoriske: 

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Bestyrelsens beretning lægges frem

 • Regnskabet lægges frem til godkendelse

 • Valg til bestyrelse 

 • Valg af revisor 

 • Indkomne forslag

 • Evt.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af enten formanden, to siddende bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne. En sådan indkaldelse formidles via foreningens facebookside ligeledes med 4 ugers varsel. 

 

 1. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling, når dette er varslet på indkaldelsen.

 

 1. Regnskabsperioden følger kalenderåret.

 

 1. Regnskabet er tilgængeligt senest 2 uger før generalforsamling.

 

 1. Regnskabet skal godkendes ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.


 

Bestyrelse

 1. Bestyrelsen er den daglige ledelse i foreningen. 

 

 1. Alle spørgsmål, der ikke vedrører vedtægterne, varetages af den siddende bestyrelse. Den kan til enhver tid nedlægge/stoppe projekter i foreningen, hvis disse ikke overholder gældende reglement for Stationsbygningen eller love og vedtægter i samfundet, eller hvis projektet fraviger projektbeskrivelsen aftalt med bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og konstituerer sig med 

 • Formand

 • Næstformand 

 • Kasserer

 • Fast referent 

 

 1. Initiativgruppen udgør den første bestyrelse og sidder indtil generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen vælges derefter for 2 år ad gangen med 2 på valg det ene år og 3 på valg det andet. Første gang ved lodtrækning. 

 

 1. Ved forfald er bestyrelsen selvsupplerende.  

  

 1. I tilfælde af stemmelighed, er formanden stemmeafgørende. 

 

 1. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer, dog kan der forekomme lukkede punkter kun for bestyrelsens medlemmer. 

 

 1. Tegningsretten ligger hos formand og kasserer i fællesskab. Alle økonomiske forpligtelser over 5.000,00 kr. skal godkendes ved flertal i bestyrelsen.


 

Vedtægterne godkendt lørdag den 17. marts 2018 af: 

Martin Dyrgård Kaspersen

Karin Lykkegaard 

Lars Lykkegaard 

Nee Nielsen 

Hans Henrik Pedersen 

Rikke Dyrgård Kaspersen 

Find os her:

bottom of page